نحوه نگارش فینگلیش (فارسی انگلیسی) برنامه فینگلیش - دانلود

شاید همیشه شما هم با مشکل نگارش صحیح فارسی یا پارسی انگلیسی ( فینگلیش، فینگیلش، فینگلش، پینگلیش، پینگیلش، پینگلش!!! ) روبرو بوده اید، ما در این بخش آسمونی آموزش بدون غلط و درست فینگلیش را به شما می آموزیم. لطفاً تا انتهای این بخش همراه با باشید...

1- معادل‌های ساده و مشخص:

حروفی كه معادل حرفی انگلیسی آنها مشخص می‌باشند: ب، پ، د، ر، ز، س، ف، ك، ل، م، ن.


2- معادل‌هایی با رعایت تشابه :

Tt = ، ط ت Zz= ز ، ذ، ض، ظ Gg = گ Ss ث، س، ص = Ww , Vv= و Ii , Yy = ی Jj ج = Hhح، ه = ع = توضیح ویژه دارد


3- معادل‌هایی با حروف تركیبی :

ch =چ sh=ش kh= خ Zh = ژ gh= ق ، غ


اشتباهات اساسی

در این بخش می‌پردازیم به بررسی حروف و صداهایی كه موجب اصلی‌ترین و مهمترین اختلاف نظرها گشته است:1- صدای آ، َ :


معادل هر دو علامت Aa می‌باشد: آذر Azar (توجه داشته باشیم كه در نگارش اسمها تمام حركه‌های باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند)


2- صدای ت ، ط :


علیرغم تفاوت بیانی این دو صدا، هردو را با Tt نشان می‌دهیم:


طاهرTaher - تینا Tina


3- صدای ث، س، ص :


این صداها(مانند گروه ز) علیرغم شباهت ظاهری، از نظر تلفظ با هم متفاوتند اما چون در فارسی تفاوتی در تلفظ آنها رعایت نمی‌گردد، لذا برای معادل هر سه‌ی آنها از Ss استفاده می‌كنیم : صابر Saber – سحر Sahar – ثانی Sani


4- صدای ج :


معادل آن حتماً و فقط Jj می‌باشد و استفاده از Gg كه بصورت عوامانه بكار برده می‌شود كاملاً غلط است . این استفاده‌ی غلط از این عدم آگاهی ناشی می‌شود كه در انگلیسی حرف Gg را جی می‌نامیم، اما باید توجه داشت كه نام حرف جی است نه صدایش. بعنوان مثال در فارسی می‌گوئیم جیم اما در داخل كلمه آنرا ج می‌خوانیم.


همچنین در خود زبان انگلیسی حرف Gg در دو سه مورد صدای ج می‌دهد و در 24-23 مورد صدای گ می‌دهد: Large – big . نكته جالب دیگر اینكه در برخی موارد اندك افراد تحصیل كرده از معادل Dj برای ج استفاده می‌كنند. مانند مجید Madjid – جواد Djavad كه قابل قبول نیست. البته استدلال آنها نیز این است كه چون شكل تلفظ ج در فارسی و انگلیسی متفاوت است، لذا برای ادای درست و ارجینال ج قبل از j حرف بی‌صدای d می‌گذارند.


این استدلال كاملاً درست است یعنی نحوه‌ی ادای صدای ج در انگلیسی كمی غلیظ تر از فارسی است اما نكته در اینجاست كه اگر قرارباشد به این تفاوتهای جزئی و ناچیز توجه كنیم در آنصورت باید به تفاوتهای قابل توجه و مهمتری نظیر تلفظ ث، ص، ژ، ذ، ض، غ هم دقت كرده و رعایت كنیم. حتی نحوه تلفظ ل و ك هم در فارسی و انگلیسی با هم اندكی تفاوت دارد، پس آیا برای آنها نیز باید از معادلهایی من‌درآوردی نظیر ج =dj استفاده كرد؟ این تفاوتها تفاوت صدا نیست، تفاوت لهجه یا گویش است و در شكل نگارش جای بحث ندارد.


خلاصه اینكه اگر قرار باشد ج را بصورت dj بنویسیم پس باید رضا را هم بنویسیم Rehza یا Reda یا Rezha (!!!) كه كاملاً غلط است. یا مثلاً ثمین را هم باید اینطور بنویسیم : Ssamin یا Hsamin یا Thamin (!!!) كه كاملاً غلط است. پس معادل ج در انگلیسی فقط Jj می‌باشد: جلیلی Jalili – جاجرودJajroud – مجید Majid


5- صدای ز ذ ض ظ :


چهار صدای مذكور علیرغم شباهت ظاهری، از نظر زبانشناسی و آواشناسی و محل ادای آنها در دهان متفاوت هستند، اما نظر به اینكه این تفاوت در فارسی رعایت نمی‌گردد و تمام این چهار صدا با صدای ز تلفظ می‌گردند، بنابراین همه‌ی این چهار حرف را با Zz نشان می‌دهیم : رضا Reza – حافظ Hafez – ذاكریZakeri – عزیزی Azizi


6- صدای ژ :


طبق اصول نگارش ژ را با Zh نشان می‌دهیم : ژیلا Zhila اما از آنجائیكه در برخی موارد تركیب آوائی ژ با سایر صداها، تلفظ آنرا بسیار شبیه ج می‌كند لذا می‌توان از j برای صدای ژ استفاده كرد: علی‌نژاد Alinejad ( ضمناً در انگلیسی اسمهایی كه با صدای ج ادا می‌شوند، در فرانسوی تبدیل می‌شوند به صدای ژ : (جان – ژان) (جرج – ژرژ ) ( جانت – ژانت) (لارج - لارژ) (جنرال - ژنرال)


7- صدای ع:


نظر به اینكه چه حركه‌ای دارد، می‌تواند معادل مختلف داشته باشد:


• اگر فتحه داشته باشد، Aa : علی Ali


• اگر كسره داشته باشد، Ee : عماد Emad


• اگر ضمه داشته باشد، Oo : عثمان Osman


• اگر حرف ع ساكن باشد، بحث ‌انگیزترین و مشكل‌ ترین بخش نگارش اسامی خواهد . بود كه عموم اطلاعی از آن ندارند (حتی خواص !) . در صورتیكه حرف ع ساكن باشد از. . علامت آپسترف ( ُ) استفاده می‌كنیم: سعید Sa'id – مسعود Mas'oud در این مورد بعلت .


عدم آشنایی عموم با صدای ع ساكن و كاربرد آپسترف در انگلیسی، این شیوه‌ی نگارش. . جا نیفتاده و بصورت اشتباه از اشكال دیگر استفاده می‌گردد مانند: Saied ,Saeid,...


در كل شكل معتبر و مقبول برای این صدا علامت‌آپسترف است: سعید Sa'id– . . معصومهMa'soumeh – سعدی Sa'di- ... جهت تكمیل و مرجعیت بحث اشاره می‌كنیم . به شیوه‌ی نگارش نام Eto'o بازیكن كامرونی تیم بارسلون. همچنین دیكشنری چهار جلدی . فارسی – انگلیسی (فرهنگ جامع پیشرو آریانپور ¬ منابع)


8- صدای ق، غ، گ :


صدای ق و غ را با gh نشان می‌دهیم و گ را با g . برخی اشتباهاً ق را با g می‌نویسند كه از نظر صدا و بیان صحیح نیست: Shagayeg كه در اینصورت این اسم را می‌خوانیم: شگایگ. پس گ با علامت g و ق با علامت gh باید نوشته شوند: اصغریAsghari - عسگری Asgari – شقایق Shaghayegh


9- صدای و :


عمده‌ی صدای و در فارسی معادل V است و در اندك مواردی W. به تفاوت تلفظ VوW در انگلیسی(و همینطور عربی) دقت كنید: V با تلفظ شدید و غلیظ یعنی دندانهای بالایی به لب پائین می‌چسبند اما هنگام تلفظ W فك بالا و پائین نباید به هم بچسبد و حالت دهان به اصطلاح غنچه می‌شود.


دقت كنید به تفاوت تلفظ و در دو كلمه‌ی : فوت (مردن) – فوت (دمیدن) در فارسی اكثراً صدای و معادل V است اما در كلماتی نظیر فردوسی – توحید – نو – صوت - ... نحوه‌ی ادای و خفیف است و معادل W برای آن مناسب می‌باشد:


Vahid وحید Ferdowsi فردوسی

Navid نوید Sowlati صولتی

Kaveh كاوه Towhid توحید

نحوه نگارش فینگلیش (فارسی انگلیسی) برنامه فینگلیش - دانلود


10- صدای ی :


با استفاده از معادل Ii یا Yy . اگر صدای ی در شروع سیلاب باشد الزاماً باید از y استفاده كرد: یحیی Yahya – یوسفی Yusefi – مریم Maryam – مهیار Mahya .


اما اگر صدای ی در وسط یا آخر كلمه باشد از I استفاده می‌كنیم: آذری Azari - شیرین Shirin - كبیری Kabiri

برنامه فینگلیش - دانلود

با عرض پوزش "به دلیل مفقود شدن کد ها با وقفه آپدیت مواجه شدیم ، به زودی آپدیت جدید ارایه خواهد شد"ممنونم از شکیبایی شما دوستان


این نرم افزار در حقیقت یک نوع هوش مصنوعی هست که به کلمات وارد شده فکر میکند و آنها را به معادل مناسب « با توجه به آموخته هایش » تبدیل میکند. هم اکنون به دلیل محدودیت های اندروید توانایی آموختن کلمات بیشتر به برنامه محدود است . ولی به زودی روشی برای حل مشکل پیدا خواهیم کرد.لطفا شکیبا باشید.


توجه: هدف این پروژه تبدیل رسم الخط فارسی به لاتین و برعکس بدون به کارگیری بانک لغات و یافتن روشهایی برای تبدیل صحیح تر با توجه به مکان قرارگیری حروف است تا در نهایت به قانون جامعی دست یابیم که بتوان با پردازش کمتر حجم کمتر و به صورت اصولی تر کار تبدیل را انجام دهیم.(شکیبا باشید و اشکالات برنامه را با من در میان بگذارید)


با این نرم افزار میتوانید متون فارسی خود را به فینگلیش(لاتین) و برعکس تبدیل کنید .


دیگر میتوانید با تبدیل سریع پیامک های طولانی به فرمت فینگلیش (لاتین)فشرده نویسی شده هزینه ارسال و سرعت ارسال را افزایش دهید.


این نرم افزار حدودا ده اس ام اس فارسی را به پنج اس فینگلیش(لاتین) تبدیل میکند.


همچنین میتوانید متنی را فینگلیسی (لاتین)بنویسید و آن را با یک کلیک به صورت فارسی در آورید و انتشار دهید.