اظهار نامه ها

ماکس فریش

برای ایرانیها هم ناگزیر پیش می آید که باری اظهارنامه ای پر کنند اما این با جایگاه اظهارنامه در زندگی یک شهروند آلمانی قابل قیاس نیست. چرخ بزرگ و قهار بوروکراسی آلمانی از جمله بر محور همین اظهارنامه ها گشته و می گردد. آزار اداری همیشگی برای هر کار سین جیم شده جایی که همه کارها اداری هستند کابوس شهروندان در دولت های دیوان سالار است.

ماکس فریش می تواند از این صورت خشک اداری یک گونه ادبی بسازد. ویژگی ای که به اظهارنامه های ماکس فریش اصالت ادبی می بخشد این است که پرسشهایش از بنیاد رودرروی کارکرد اظهارنامه می ایستند.

اظهار نامه ها

کار اظهارنامه ها بازجویی رویدادها و اوضاع آفاقی و عینی است.

اظهارنامه های ماکس فریش برعکس حالات انفسی و وجودی را باز می پرسند. اظهارنامه جهان را چهارچوب بندی می کند تا پاسخگو را در قفسه مناسبش قرار دهد.

اظهارنامه های ماکس فریش اما پاسخگو را به چهارچوبهایش بی اعتماد و او را به کشف ناامنی جهان دعوت می کنند.

نمونه ای از اظهارنامه ها :

مرگ شما و تمام آشنایانتان برایتان مهم است ؟
ترجیح می دادید با چه کسی هرگز آشنا نمی شدید ؟
آیا کسی را می شناسید که از شما به او گزندی رسیده و او خود از این گزند بی خبر باشد ؟ به این خاطر از خود بیشتر منزجر هستید یا از او ؟

اظهار نامه ها


آیا میل دارید حافظه بی نسیان داشته باشید ؟
میل دارید کدام یک از درگذشتگان را دوباره ببینید ؟ کدامیک را نه ؟
آیا میل داشتید به ملیتی دیگر یا فرهنگی دیگر تعلق داشتید ؟ به کدام ؟
میل دارید تا چه سنی عمر کنید ؟
از کی دست از این گمان برداشتید که داناتر می شوید ؟ یا اینکه هنوز هم بر این گمانید ؟ با قید سن
آیا انتقادی که از خود می کنید خودتان را مجاب می کند ؟
دیگران چه ایرادی به شما می گیرند ؟
آیا نفرت می تواند نطفه یک امید باشد ؟
نظر به اوضاع جهان کدام گزینه را آرزو می کنید ؟ الف. خردورزی ب. معجزه ج. جریان امور کما فی السابق.
آیا می توانید بدون امیدواری فکر کنید ؟
چه چیز به شما امیدواری می دهد ؟ الف. طبیعت ب. هنر ج. علم د. تاریخ بشر.

آیا آرزوهای فردی برای شما کافی هستند ؟ یا به آرزوهای جمعی هم نیاز دارید .