چگونه مهره مار پیدا کنیم و برای همه جذابیت داشته باشیم؟

بـهطورکلی، بینش خودرا درمورد طبیعت انسانها وسعت ببخشید. مهره مار عمر همه یي مـا انسانها محدود اسـت و هیچکس نمیتواند تا ابد دراین دنیا زندگی کند. علاوهبر مطالعهي نظریههاي روانشناسی و جامعهشناسی لازم اسـت درمورد سیاست، اقتصاد و حتی جنگهاي تاریخی نیز اطلاعات کسب کنید تا طبیعت انسانها را بهتر بشناسید. اگر پای این درددلها بنشینید، میتوانید شخصیت طرف مقابلتان را بهتر بشناسید. اگر جایی از قصهاي کـه می شنوید، برایتان مبهم بود، میتوانید از طرف مقابل بخواهید کـه قضیه را واضحتر توضیح بدهد.

مهره مار


“مهره مار شاه کبری اصلی”

با دانستن این کـه طرف مقابل چـه فرازونشیبهایي را پشت سر گذاشته اسـت، آسانتر می توانید درمورد طرز برخوردتان با او تصمیم بگیرید. شرایط و تجارب خاص زندگی هرکس آنقدر منحصربهفرد اسـت کـه نمیتوانید برای شناخت طرف مقابل فقط بـه پیش فرض هاي تان بسنده کنید. برای مثال اینبار کـه بـه رستوران یا کافه میروید، دوبرابر مبلغ همیشگی انعام بدهید. بدن انسان انرژی کائنات یا هر انرژی دیگری را از طریق چاکرا های خونی دریافت میکند . قیمت ها از نمونه های ساده ۳۰ هزار تومانی شروع می شود و جالب اینکه این نوع مهره را حتی برخی از طلافروشی ها نیز می فروشند که شاید دلیل ان، افزایش سرسام آور قیمت طلا و کم شدن مشتریان باشد و شاید هم طمع درآوردن پول به هر قیمتی.


برای اینکه از مزیت روش صحیح استفاده از مهره های مار آگاه شویم ، باید به چند نکته توجه داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب را از مهره های خود به بهترین شکل ممکن بگیریم. درعوض، با مطالبی پیرامون نظریهي پروکسِمیک یا همجواری، برنامهریزی عصبی-کلامی، نظریهي نفوذ اجتماعی، نظریهي قدرت یا برای نمونه نظریههاي ارتباط جمعی شروع کنید. بـه نویسنده یا سخنرانی کـه آثار و بیاناتش را میپسندید، نامه بنویسید. مهره مار اصل مردم بـه رفت و آمد با کسانی بیشتر تمایل دارند کـه در کنارشان علاوهبر احساس شادی و خوشی احساس امنیت و آرامش داشته باشند و از حس زیبای دوست داشتهشدن بهرهمند شوند. وقتی کسی چند لحظه از امور زندگی شخصی خود فاصله می گیرد و پای درددل دیگران مینشیند، بـهطرف مقابل این حس منتقل می شود کـه مهم اسـت.

مهره مار واقعیت دارد

پس نتیجه می گیریم که ادعای تست مهره مار با سرکه کاملا اشتباه بوده و به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود که حتی جهت ارضای حس کنجکاوی این آزمایش را انجام دهید. میدان مناطیسی در افراد مختلف کاملا متفاوت می باشد. توجه داشته باشید پیش از این کـه شخصیتتان کاریزماتیکتر و قدرتمندتر شود، باید حسابی تمرین کنید تا بـه شنوندهي قابلی تبدیل شوید، چون خوشبختانه یا متأسفانه، خیلی از مردم در مقابل افراد کاریزماتیک و نیرومند طوری رفتار میکنند کـه با طرز برخوردشان با افراد معمولی متفاوت اسـت. افزون بر همه یي انچه گفته شد، درمورد علم اخلاق و مذهب نیز مطالعه کنید و ببینید کـه با چـه مباحثی دراین دو زمینه موافق یا مخالف هستید. خانواده و دوستانتان را از صمیم قلب درآغوش بگیرید و اعتراف کنید کـه چقدر مایهي افتخارتان هستند.

مهره مار اصلی

تشخیص مهره مار اصلی

بـهویژه توصیه میشود کـه درمورد تئوریهاي شخصیت و علائم زبان بدن مطالعه کنید تا یاد بگیرید کـه برای نمونه گریه، نشانهي ناراحتی از یک اتفاق ناخوشایند اسـت. خواص مهره مار مهره مار در مارهای نر بار مثبت و در مارهای ماده حامل بار انرژی منفی هستند که مانند آهنربایی متابولیک دو جفت را بسوی هم جذب نموده و مقاربت برای ادامه نسل را باعث میگردد. اما انواع مهره مار مانند مهره های مار آبزی ایرانی و یا انواع مختلف مهره های مار پرورشی در ردههای پایین قرار میگیرند تشخیص مهره مار و گاهاً ممکن است حتی این مهرها هیچ گونه انرژی مغناطیسی از خودشان ساطع نکنند، و برای جذب انرژی های متنوع هیچ گونه کارایی نداشته باشند.

برای مثال فرض کنید کـه مربی یک تیم ورزشی غیرحرفهاي هستید و مشکل اصلی تیمتان این اسـت کـه بازیکنها در همه یي بازیها یکسان تلاش نمیکنند و هرکدامشان در بازیهاي مختلف بسته بـه میزان علاقهاي کـه بـه بُردِ همان بازی دارند، انرژی میگذارند. برای این کـه از خود نام نیک برجای بگذارید، باید یک عمر تلاش کنید، اما فقط یک لحظه لغزش کافی اسـت تا آبرو و اعتباری را که طی سالیان دراز جمع کرده اید، به باد فنا بدهید. درچنین حالتی می توانید پیش از هر بازی از تکتک بازیکنها بپرسید کـه از ۱ تا ۱۰ چقدر برای بُرد بازی میکنند.

حتی در باب ادیانی کـه با منطقتان سازگار نیستند، اطلاعات کسب کنید و درنهایت، از خودتان بپرسید کـه چرا مردم بـه ادیان مختلف گرایش پیدا میکنند. در صورتی که تمایل داشته باشید در مورد خواص مهره مار اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید به صفحه بررسی کامل خواص مهره مار هندی مراجعه نمایید. به عنوان مثال: دعای مهره مار برای رونق کسب و کار - دعای مهره مار برای رزق و روزی - دعای مهره مار برای بخت گشایی - دعای مهره مار برای جذابیت و … برای مثال بد نیست کـه اطلاعاتتان را در حوزهي علوم رایانه بالاتر ببرید، چراکه امروزه عدهي زیادی از مردم بـهواسطهي پیشرفت سریع علم دراین حوزه مایلند کـه درمورد نرمافزارها و سختافزارهای رایانهاي بیشتر بدانند.

کتاب مهره مار در ارتباطات (آرامشی را با ارتباطات صحیح بدست آورید که قابل قیمت گذاری نیست) نوشتهی سمیرا کاظمی به شما میآموزد که چگونه با دیگران ارتباط موفق و موثری برقرار کنید و به واسطهی این توانایی در زندگی شخصی و کاری پیشرفت نمایید. شاید این سوال هم در ذهن شما باشد که بهترین گونه مهره مار مختص کدام نژاد است؟ بدن مار به گونه ای طراحی شده است که سالی یکبار، در سر مار مهره ای از جنس استخوان تشکیل می شود.