دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب برف

دیدن برف در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب برف را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

برف با سفیدی، زیبایی و سردی آن در خواب تعبیر های جالب و گوناگونی دارد.

دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب برف


وضعیت آب و هوایی که در رویا مشاهده می‌کنید، استعاره‌ای از وضعیت فکری شماست. هوای سرد و برفی می‌تواند اشاره به ذهنی سرد یا اندوهگین داشته باشد. ذهنی که حقایق زیادی را درک نکرده و ممکن است از او پنهان مانده باشد. هوای برفی می‌تواند به وضعیتی اشاره داشته باشد که دیگر توانایی رسیدن به مدارک و شواهد بیشتری را ندارید و احساس می‌کنید که بسیاری از پرسش‌های ذهنی شما بی جواب مانده است. این پرسش‌های بی جواب، ممکن است در شما نوعی ناامیدی ایجاد کرده باشد. ممکن است هم اکنون احساس کنید که باید دوره‌ای طولانی صبر کرده و از تلاش دست بکشید. با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که چه سوال‌های بی جوابی وجود دارند که هم اکنون و در زندگی بیداری، از پیدا کردن جواب مناسب برای آن ها، دچار ناامیدی شده اید؟

سمبل برف پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که از پیدا کردن جواب سوال‌های خود ناامید نشوید. فضای به وجود آمده می‌تواند به دلیل دست کشیدن از تلاش به وجود آمده باشد. ممکن است راه‌های زیادی برای رسیدن به مدارک و منابع مناسب وجود داشته باشد که در حال حاضر از آن‌ها بی اطلاع باشید. این رویا از شما می‌خواهد تا از غرایز پنهان خود برای دوام آوردن و حرکت دوباره و رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

این خواب از شما می‌خواهد تا جسارت بیشتری به خرج داده و رسیدن به جواب پرسش‌های به وجود آمده را حق خود بدانید و به راحتی تسلیم نشوید. شما می‌توانید با استفاده از نیرو‌های درونی خود، در برابر شرایط موجود مقاومت کرده و به پیش بروید. ممکن است در این زمان احساس کنید که شرایط و دنیا به ضرر شماست و در حال متوقف کردن شما می‌باشند. به طور مثال فردی که احساس می‌کند در محیط شغلی، قربانی انسان‌های خودخواه و دروغ گو شده است و نمی‌تواند حقوق خود را به راحتی مطالبه کند. این رویا از شما می‌خواهد تا در مقابل این اشخاص سکوت نکرده و آن‌ها را به چالش بکشید. این حق شماست که درباره‌ی حقوق طبیعی خود با دیگران صحبت کنید و به این معنا نیست که به آن‌ها آسیبی برسانید. ممکن است دیگران متوجه سکوت شما نشده و در حال حاضر به آن بی توجه باشند. پس شاید زمان آن باشد که صحبت کنید.

هوای برفی می‌تواند به ذهنی ناامید اشاره داشته باشد. ذهنی که احساس می‌کند جست و جو درباره‌ی حقیقت زندگی، بی فایده شده است و دیگر قدرت و منابع لازم را در اختیار ندارد. این رویا به شما می‌گوید که تنها ممکن است برای مدتی دچار خستگی فکری شده باشید. ناراحتی درونی خود را شناخته و پرسش‌هایی که در طول روز به ذهنتان خطور می‌کند را سرکوب نکنید. اجازه دهید با این پرسش‌ها هدایت شده و به سمت منابع جدید بروید. انعطاف پذیری در این زمان می‌تواند شما را به مسیر‌های با ارزش‌تری هدایت کند.

دیگر معبرین غربی گویند:دیدن برف در خواب بیانگر شروعی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست. در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال پایان یافتن است. هم چنین برف می‌تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد. از جنبه منفی برف بازتاب تجربه پاکسازی شدید و سرد است. شروعی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می‌شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می‌تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و ... باشد. بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.

تعبیر خواب بازی کردن در برف نشان‌دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل‌ساز است. همچنین این رویا نشانه این است که شما از یک فرصت استفاده می‌کنید. زمستان در خواب ديدن دو حالت دارد. يا به وقت است يا بي وقت.

اگر زمستان باشد و شما درخواب ببينيد زمستان فرارسيده و برف بر زمين نشسته و هوا به غايت سرد شده است تعبير خاصي ندارد . ولي اگر در تابستان و فصل گرما ببينيد که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگيني مي بارد باز هم دو حالت دارد. يا در آن سرما احساس آزردگي مي کنيد يا نمي کنيد.

اگر احساس سرما نکرديد و در خواب ديديد لباس و کفش مناسبي داريد و سرما و برف در شما هيچ تاثيري نمي گذارد بسيار خوب است زيرا خواب شما خبر مي دهد که از حوادث غم بار آينده مصونيت مي يابيد و بدون گرند و آسيب زندگي را مي گذرانيد ولي اگر احساس سرما کرديد خوابتان مي گويد در آينده گرند مي بينيد و در مقابل شدايد وسيله دفاعي نداريد و آسيب پذير هستيد.

تعبیر خواب برف به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

رزق و روزی

زندگانی

مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها

لشگر بسیار

بیماری

غم و اندوه

اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

تعبیر خواب برف به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن برف عذاب و فتنه بود.

تعبیر خواب برف به روایت محمد بن سیرین

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود.

اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

اگر در بیداری فصل زمستان باشد و در خواب خودت در جائی برف ببینی یا برف را در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.

اگر ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.

اگر ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود.

اگر در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد، برف ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.

تعبیر خواب برف به روایت جابر مغربی

ديدن برف به خواب لشگر هزيمتی است، خاصه كه با برف بيند

تعبیر خواب برف به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

اگر در بیداری فصل بارش برف باشد و در خواب ببینی برف می‌خوری تعبیرش بهتر از آن است که فصلش نباشد.

تعبیر خواب برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند. در اين حالت انسان غمگين مي شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده اند و فقط اين مي ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم.

اگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيست. اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود.

اگر ببيند که در تابستان برف جمع مي کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزي است که رايگان و بي زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي نصيب او مي شود که انتظارش را ندارد

اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد.

بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است.

تعبیر خواب برف از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

اگر دختری خواب ببیند بر برف‌ها سورتمه سواری می‌کند، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت‌هایی بسیار مواجه می‌شود.

اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می‌کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.

اگر خواب ببینید برف‌ها آب می‌شوند، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می‌گردد.

برف خوردن در خواب، نشانه آن است که به ایده آل‌های خود دست نخواهید یافت.

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .

اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .

تعبیر خواب دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .

اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، تعبیر ، آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .

اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

تعبیر خواب برف از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید.

تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید.

اگر برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید.

اگر شما در برف رانندگی می کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید.

خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعداد های بکرتان را کشف می کنید و دسترسی میابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.

دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست.

خواب دیدن اینکه در برف بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید از فرصت هایی که ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها ناپدید خواهند شد.

خواب دیدن اینکه شما بارش برف را تماشا می کنید بیانگر شروعی تمیز و چشم اندازی جدید، تازه است. بیانگر صلح و آرامش معنوی است.

تعبیر خواب برف از دیدگاه لوک اویتنهاو

بارش برف: سستی زود گذر

برف در کوهستان: قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

آدم برفی: عشق ریاکارانه؛ احساسات

تعبیر خواب برف از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خوابِ دیدن بارش برف به شما میگوید : در انتظار اخبار خوش باشید .

مشاهده‌ی آدم برفی در خواب، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت.

تعیبر خواب برف در کتاب سرزمین رویاها

هوای برفی: دوران بسیار خوش در آینده

زمین پوشیده از برف: خوشبختی

برف کثیف: ناکامی و کسالت

تعبیر خواب برف در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

بر حسب واکنش احساسی شما نسبت به برف می‌تواند تصویری از سردی عاطفی یا سرد مزاجی، پاکی یا زیبایی باشد.

امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید».

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرمايد: «ديدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسيار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسيار، پنجم: بيماری، ششم: غم و اندوه».

اگر بيند در تابستان برف جمع می‌كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند.

اگر به زمستان جمع می‌كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد.

يوسف نبی عليه السلام گويد: «ديدن برف عذاب و فتنه بود»

محمد بن سيرين می‌گويد: «برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكی ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهی كه پيوسته در آنجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

جابرمغربی می‌گويد: «ديدن برف به خواب لشگر هزيمتی است، خاصه كه با برف بيند».

ابراهيم كرمانی می‌گويد: «برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيکی كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است كه بی‌وقت بود».

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: «برف در خواب غم و اندوه است. روزهايی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در اين حالت انسان غمگين می‌شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف می‌بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بيند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده‌اند و فقط اين می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم. اگر در خواب ببينيد جايی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسيد ابن سيرين نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی اين خواب گويای بيم از غم و اندوهی است که نمی‌دانيد عامل آن چيست. اما هست و در روزهای آينده نيز با شما همراه خواهد بود. اگر ببيند که در تابستان برف جمع می‌کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزی است که رايگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده می‌گويد که سودی از جايی نصيب او می‌شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه».

تعبیرکلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر برف، غم و اندوه و عذاب است، مگر اینکه مقدار کمی دیده باشی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش لشکر شکست خورده و گریزان می‌باشد، مخصوصاً اگر برف را همراه باد دیده باشی.

برف با توجه به فصل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و در خواب خودت در جائی برف ببینی یا برف را در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل بارش برف باشد و در خواب ببینی برف می‌خوری تعبیرش بهتر از آن است که فصلش نباشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در تابستان برف جمع می‌کنی، یـعـنـی مال حلال زیادی جمع می‌کنی، و اگر ببینی در زمستان برف جمع می‌کنی، یـعـنـی زندگانی و معیشت تو خوب و خوش می‌شود و سود و منفعت زیادی به دست می‌آوری.

برف با توجه به منطقه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: در مناطق گرمسیر تعبیر دیدن برف، غم و اندوه و قحطی می‌باشد، و در مناطق سردسیر، خیر و نیکی است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود.

اگر در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد، برف ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).

سایر موارد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی هم «رعد» وجود دارد و هم برف می‌بارد و هوا نیز تاریک است، یـعـنـی «پادشاه» ستمگری حکومت خواهد کرد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیرهای برف عبارتند از: 1- رزق و روزی 2- زندگانی 3- مال فراوان و پائین بودن قیمت‌ها و ارزانی 4- لشکر بسیار 5- بیماری 6- غم و اند