دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟ - تعبیر خواب دزد

دیدن دزد در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب دزد را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می شود.

اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید.

دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟ - تعبیر خواب دزد


اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

دیدن دزد در خواب نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است.

اگر در خواب دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما از ناحیه صفرا رنج می برید.

اگر در خواب پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است .

اگر دختری مجردی خواب ببیند که دزد به خانه آن ها آمده است خواب او نشانه آمدن خواستگار می باشد.

گر دزدی را به هنگام دزدی از خانه گرفتید نشانه افزایش روزی ، مال و نعمت می باشد.

اگر خواب ببینید که دزدی به خانه شما آمده و به شما آسیب می زند نشانه ضربه خوردن از یکی از خویشاوندان نزدیک خواهد بود.

اگر خواب ببینید که آدم دزدها را دستگیر می کنند نشانه این است که به زودی مبلغی پول به دست شما خواهد رسید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می شود. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی راهزن چیزی از تو دزدیده است، یـعـنـی آن شخص به تو دروغ می گوید (تعبیرهای مختلف).

اگر ببینی مشغول حرکت در راهی هستی ولی گرفتار راهزن ها شده ای و تو را کشته و به قتل رساندند، یـعـنـی خبر مصیبت باری به تو می رسد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن دزد فتنه بود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.

اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می کنند و این امر باعث آزار شما می شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.

اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.

اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.

اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید.

اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن غارت به خواب بر چهار وجه است:

جنگ کردن، زیان مال، غم و اندوه، نرخ های ارزان.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید.

تعبیر خواب به روایت کتاب جامع بانک خواب

وقتی دزد وارد خانه ای می شود همیشه به دنبال اشیاء گران قیمت خانه مانند طلا و ... می گردد و طلا هم در خواب نشانه غم و اندوه است. پس می توان نتیجه گرفت که هرکسی این ها را بدزدد، از ما غم و ناراحتی را دور کرده است. پس به یقین دزد در خواب همان دوست در بیداری است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

دزدیدن طلا در خواب نشانه خبرهای بد می باشد.

دزدیدن پول در خواب : باید مراقب باشید.

تعبیر خواب دزد🏴‍☠️💣

دزد در خواب بر خلاف دنیای واقعی تعبیر بدی ندارد. برخلاف اینکه که هر کسـی در دنیای واقعی از دزد می ترسد، ولی در خواب ترسیدن تعبیرش بالعکس است و خبر از شادی می دهد. دزد در خواب تعبیرش دوست، مهمان، و خواستگار برای دختران مجرد است. پس اگر در خواب خود دزد دیدید اصلا نگران نباشید!

در ادامه به تعبیر خواب دزد از نظر معبران می پردازیم.

تعبیر خواب دزد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

✍️دیدن دزد در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دوست، مهمان ناخوانده، و یا مسافری از راه دور است. از نظر مطیعی تهرانی این خواب تعبیری جز این سه ندارد. این مهمان و یا مسافر، کسی است که شما مدت نسبتا طولانی است که اورا ندیده اید و اصلا انتظارش هم ندارید که به دیدار شما بیاید. مهمان ناخوانده ای است که شما از دیدنش بسیار ذوق زده می شوید!

در تعبیر کردن خواب دزد، چیزی که دزد از شما می برد اصلا مهم نیست و تعبیری ندارد؛ بلکه برداشت ما از دزدیدن دزد و نسبت این فرد با ما مهم است که باعث تعابیر مختلف می شود.

در علم تعبیر، ترسیدن در خواب بیان گر شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خود با دزد رو به رو می شود، می ترسد. بنابراین از دیدن و دیدار کردن با دوستی شاد و خوشحال می شوید.

اگر در خواب دزدی در خانه دیدید، مسافری یا مهمانی در این چندروزه به دیدار شما می آید. اگر مسافری ندارید پس منتظر یک مهمان سرزده و ناخوانده باشید.

اگر در خواب به شما خبر دادند که دزد آمده است، از یکی از دوستانتان خبری به شما می رسد و یا پیامی از او در مجازی دریافت می کنید. حتی ممکن است با شما تماس بگیرید و ساعاتی باهم گپ بزنید!

به هرحال خواب دزد اصلا بد نیست و فقط در بیداری اتفاقی ترسناک است!

تعبیر خواب دزد از نظر محمد ابن سیرین👳

✍️ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببنید که خود شما از کسی مالی را دزدیدید، تعبیرش غم و اندوه است. ممکن است اتفاقی بیفتد و یا از شخصی دلخور شوید!

از نگاه دیگرابن سیرین می گوید به اندازه همان ماالی که می برید به شما زیان و ضرر می رسد. به فال نیک بگیرید ان شاالله که خداون یاری می کند!

تعبیر خواب دزد از نظر ابراهیم کرمانی👨

✍️ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب دیدید که دزدی چیزی از شما دزدید، اگر آن شخص دزد را می شناسید و با شما آشنا است؛ این فرد به شما دروغ می گوید و مخفی کاری دارد.

اگر دیدید که در حین راه رفتن دچار و گرفتار دزدها شدید و شمارا به قتل رساندند، تعبیرش آن است که ممکن است خبر بد و مصیب باری به شما بدهند. ان شاالله که رفع می شود!

تعبیر خواب دزد از نظر مغربی🔮

✍️اگر در خواب خود صحنه جنگی بین کفار و مسلمانان را دیدید و در آن خواب مسلمانان سزمین کفار را غارت کردند و به تاراج بردند، تعبیرش این است که کفار دچار مصیبت و بلا می شوند.

اما اگر در خواب کفار به مسلمانان حمله کردند و به غارت بردند، تعبیرش غم و اندوه برای شماست!

تعبیر خواب دزد از نظر یوسف نبی👳

✍️یوسف نبی در این باره گفته است که اگر کسی در خواب خود دزد ببیند، تعبیرش فتنه و دسیسه است. ممکن است افرادی در پی صدمه رساندن به شما باشند.

تعبیر خواب دزد از نظر آنلی بیتون👨

✍️اگر در خواب دیدید که دزد ها به دنبال شما می گردند، تعبیرش آن است که شما دشمنان خطرناکی دارید که به دنبال صدمه زدن به شما هستند. مراقب باشید که با چه کسانی رفت و امد و یا معاشرت می کنید! خیلی از آدم های اطراف شما آنگونه که نمایش می دهند نیستند.

اگر د رخواب دزدی را مشغول دزدی دیدید یا صحنه دزدی را دیدید، نشان دهنده عقده ها، کمبود های روانی و بد اقبالی های شما است. بهتر است به جای اینکه به نشدن ها و نداشتن ها توجه کنید تمرکزتان را بر دارایی ها و اتفاقات مثبت بگذارید. منفی نگر نباشید!

اگر در خواب شمارا متهم به دزدیدن چیزی کردند، نشانه آن است که رفتار شمارا دیگران اشتباه برداشت می کنند. شما از این موضوع ناراحت می شوید اما بعد خواهی فهمید که این سو برداشت، چقدر به نفع شما بوده است!

اگر در خواب شما کسی را متهم به دزدی کردید، نشان می دهد که بر اثر یک قضاوت نا به جا و عجولانه با شخصی درگیر خواهی شد. بهتر است تا چیزی را با چشم خود ندیده اید و یا حرف های دو طرف را نشنیده اید دست به قضاوت نزنید. کار درستی نیست!

اگر در خواب دیدید که دزد شمایید و ماموران هم در تعقیبتان هستند، تعبیرش این است که شما درگیر روابط اجتماعی نادرستی خواهی شد. بهتر است مراقب باشید با چه کسانی هم صحبت می شوید!

اگر در خواب دیدید که شما دزدی را تعقیب می کنید و اورا دستگیر کردید، نشان می دهد که بر دشمنان خود غالب می شوید!

اگر در خواب دیدید که دزد به خانه و یا محل کار شما زده است، تعبیرش این است که گروهی و یا شخصی به شهرت و آبروی اجتماعی شما حمله می کنند؛ اما شما با شجاعت از آبرو و حیثیت خوددفاع خواهی کرد!

تعبیر خواب دزد از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

✍️از نظر امام صادق خواب دزد چندین تعبیر دارد:

اول شادی شانس و اقبال می باشد. در هر زمینه ای که اکنون به آن فکر می کنید، اخبار خوبی می شنوید.

دوم روزی و مال و اموال است. افزایش حقوق و یا امضای سندی در راه دارید.

سوم مسافر است. مسافری از راه دور و یا مهمان سر زده برایتان می آید.

چهارم جنگ و درگیری است. این روزها ارامش خودرا حفظ کنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.

پنجم غم و اندوه و زیان مالی می باشد. بهتر است برای چندروزی ریسک نکنید.

تعبیر خواب دزد از نظر دانیال نبی👳‍♂️

✍️از نظر دانیال نبی اگر در خواب خود دزد دیدید، بهتر است در کارهایی که می دانید نتیجه اش رسوایی و بی آبرویی است شرکت نکنید. همچنین با دوستان نابه کار و نا اهل معاشرت نداشته باشید. در کل ااز نظر دانیال نبی دزد در خواب به علامت هشدار است.

تعبیر خواب دزد در کتاب جامع بانک خواب

وقتی دزد وارد خانه می شود، به دنبال گران ترین اشیاء می گردد مثل پول، طلا، عتیقه و… .طلا هم در خواب یکی از تعابیرش غم و اندوه می باشد. پس با این تفاسیر ما خواب دزد را این چنین تعبیر می کنیم که هر کسی این هارا بدزدد به نحوی غم و اندوه و کسالت را از ما دور کرده است. پس به یقین دزد در خواب تعبیرش دوستی وفادار در بیداری و حقیقت است.

تعبیر خواب دزد از نظر لوک اویتنهاو

اگر در خواب از شما طلا دزدیدند، تعبیرش این است که اخبار بد و غیر منتظره ای دریافت می کنید.

اگر در خواب پولی از شما دزدیدند، تعبیرش هشدار است. باید مراقب باشید. چه در زندگی فردی و چه زندگی کاری خود مراقب افراد نادرست اطرافتان باشید!

تعبیر خواب دزد از نظر معبرین غربی📚

✍️معبران غربی خواب دزد را این گونه تفسیر می کنند که این خواب برای فرد نشان دهنده بیماری، کمبود و ناراحتی جسمی است.

اگر این دزد در خواب شما سیاه پوست بود، ممکن است دچار بیماری در ناحیه کبد شوید.

اگر این دزد در خواب شما پوست سرخی داشت، بیماری شما مربوط به خون است.

تعبیر خواب دزد با تفسیر روانشناسان📖

اگر دزدی را در خانه خود دستگیر کردید،

✍️بیان گر این است که شما بیش از اندازه به مال و ثروت فکر می کنید و همواره استرس دارید که مبادا دزد به خانه شما و یا محل کارتان بزند. این خواب ناشی از چنین استرسی است.

اگر دزدی پول های شمارا به سرقت برد،

✍️یعنی اینکه شما از عدم موفقیت خود ناراضی هستید. اگر مدام به فکر این هستید که چرا چیز های مورد علاقتان را ندارید و یا ارزوهایتان میسر نمی شود و حسرت می خورید، چنین خوابی نیز می تواند ناشی از این باشد که شما در دنیای واقعی ترس از دست دادن اموال و یا عزیزان و خانوادتان باشید. باید بدانید ترس ها اگر کنترل نشوند به سر آدم می آیند!

اگر در خواب خود از دست دزد فرار می کردید،

✍️نشان می دهد که شما در دنیای واقعی و زندگی حقیقی خود از دشمنان و خود فرار می کنید. اگر موفق شدید که فرار کنید می توانید اوضاعتان را کنترل کنید؛ اما اگر قادر به فرار نبودید و در دام افتادید بهتر است که خود را قوی کنید و در روابط محتاط باشید!

اگر در خواب شما دزد را تعقیب کردید،

✍️تفسیرش دریافت خبرهای ناخوشایند است.

اگر در خواب شما دزدی را همراهی کردید و با او قدم زدید،

✍️تعبیرش پولدارشدن است. شما زمانی که دزد را همراهی می کنید یعنی با او شریک هستید و واضح است که هدف دزد هم رسیدن به پول است. پس تعبیرش برای شما ثروت است.

اگر در خواب دزد از دست شما فرار کرد،

✍️تفسیرش این است که شما در زندگی حقیقی با رویداد ها و پیامدهایی رو به رو می شوید که نمی دانید چکار کنید و شما را به ناامیدی و درماندگی می کشاند. بهتر است خود را نبازید و اگر دچار سردرگمی شدید با کسی که آگاه است مانند یک مشاور صحبت کنید تا راهنماییتان کند.

اگر در خواب از مالی مخفی شده محافظت می کردید،

✍️این خواب تعبیرش این است که شما می خواهید شریک عاطفی مخفی داشته باشید. اگر هم در رابطه ای هستید یا متأهلید، این خواب می تواند ناشی از حس مالکیت شدید و وابستگی نا درست باشد.

اگر در خواب دزد به شما حمله کرد،

✍️این خواب از بروز حادثه و یا سانحه ی احتمالی به شما خبر می دهد. اگر حواستان را خوب جمع کنید می توانید از پس این مشکلات بر بیایید!اگر در خواب دزدی را کتک زدید، این خواب به لحاظ روان شناختی بیان گر اعتماد به نفس و کوشش و تلاش شماست. شما به پیشرف های بزرگی دست پیدا می کنید اما فراموش نکنید که نباید از موانع ترسید و ادامه بدهید. همچنین این خواب اشاره به دوست با وفا دراد که شما بسیار به او احترام می گذارید!

اگر در خواب شخصی که به عنوان دزد دیدید آشنا بود،

✍️این خواب به شما می گوید که به این فرد اعتماد تام ندراید حتی اگر در بیداری خودتان متوجه نباشید!

🏴‍☠️ تعبیر خواب دزد از نظر معبران معروف جهاند۱۸ بهمن ۱۳۹۹بدون دیدگاه

کت تک بهاری رو با بهترین قیمت از بانی‌مد بخر!

با این محصولات به پوستت زندگی ببخش!(همراه با کلی تخفیف)

حمل‌هوایی مدارک با امنیت بالا. سریع کلیک کنید

تعبیر خواب دزد🏴‍☠️💣

دزد در خواب بر خلاف دنیای واقعی تعبیر بدی ندارد. برخلاف اینکه که هر کسـی در دنیای واقعی از دزد می ترسد، ولی در خواب ترسیدن تعبیرش بالعکس است و خبر از شادی می دهد. دزد در خواب تعبیرش دوست، مهمان، و خواستگار برای دختران مجرد است. پس اگر در خواب خود دزد دیدید اصلا نگران نباشید!

در ادامه به تعبیر خواب دزد از نظر معبران می پردازیم.

در زیر می توانید با انتخاب معبر مورد نظر، نظر آن را مشاهده کنید:

تعبیر خواب دزد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

✍️دیدن دزد در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دوست، مهمان ناخوانده، و یا مسافری از راه دور است. از نظر مطیعی تهرانی این خواب تعبیری جز این سه ندارد. این مهمان و یا مسافر، کسی است که شما مدت نسبتا طولانی است که اورا ندیده اید و اصلا انتظارش هم ندارید که به دیدار شما بیاید. مهمان ناخوانده ای است که شما از دیدنش بسیار ذوق زده می شوید!

در تعبیر کردن خواب دزد، چیزی که دزد از شما می برد اصلا مهم نیست و تعبیری ندارد؛ بلکه برداشت ما از دزدیدن دزد و نسبت این فرد با ما مهم است که باعث تعابیر مختلف می شود.

در علم تعبیر، ترسیدن در خواب بیان گر شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خود با دزد رو به رو می شود، می ترسد. بنابراین از دیدن و دیدار کردن با دوستی شاد و خوشحال می شوید.

اگر در خواب دزدی در خانه دیدید، مسافری یا مهمانی در این چندروزه به دیدار شما می آید. اگر مسافری ندارید پس منتظر یک مهمان سرزده و ناخوانده باشید.

اگر در خواب به شما خبر دادند که دزد آمده است، از یکی از دوستانتان خبری به شما می رسد و یا پیامی از او در مجازی دریافت می کنید. حتی ممکن است با شما تماس بگیرید و ساعاتی باهم گپ بزنید!

به هرحال خواب دزد اصلا بد نیست و فقط در بیداری اتفاقی ترسناک است!

تعبیر خواب دزد از نظر محمد ابن سیرین👳

✍️ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببنید که خود شما از کسی مالی را دزدیدید، تعبیرش غم و اندوه است. ممکن است اتفاقی بیفتد و یا از شخصی دلخور شوید!

از نگاه دیگرابن سیرین می گوید به اندازه همان ماالی که می برید به شما زیان و ضرر می رسد. به فال نیک بگیرید ان شاالله که خداون یاری می کند!

تعبیر خواب دزد از نظر ابراهیم کرمانی👨

✍️ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب دیدید که دزدی چیزی از شما دزدید، اگر آن شخص دزد را می شناسید و با شما آشنا است؛ این فرد به شما دروغ می گوید و مخفی کاری دارد.

اگر دیدید که در حین راه رفتن دچار و گرفتار دزدها شدید و شمارا به قتل رساندند، تعبیرش آن است که ممکن است خبر بد و مصیب باری به شما بدهند. ان شاالله که رفع می شود!

تعبیر خواب دزد از نظر مغربی🔮

✍️اگر در خواب خود صحنه جنگی بین کفار و مسلمانان را دیدید و در آن خواب مسلمانان سزمین کفار را غارت کردند و به تاراج بردند، تعبیرش این است که کفار دچار مصیبت و بلا می شوند.

اما اگر در خواب کفار به مسلمانان حمله کردند و به غارت بردند، تعبیرش غم و اندوه برای شماست!

تعبیر خواب دزد از نظر یوسف نبی👳

✍️یوسف نبی در این باره گفته است که اگر کسی در خواب خود دزد ببیند، تعبیرش فتنه و دسیسه است. ممکن است افرادی در پی صدمه رساندن به شما باشند.

همچنین بخوانید: 👿 تعبیر خواب دشمن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب دزد از نظر آنلی بیتون👨

✍️اگر در خواب دیدید که دزد ها به دنبال شما می گردند، تعبیرش آن است که شما دشمنان خطرناکی دارید که به دنبال صدمه زدن به شما هستند. مراقب باشید که با چه کسانی رفت و امد و یا معاشرت می کنید! خیلی از آدم های اطراف شما آنگونه که نمایش می دهند نیستند.

اگر د رخواب دزدی را مشغول دزدی دیدید یا صحنه دزدی را دیدید، نشان دهنده عقده ها، کمبود های روانی و بد اقبالی های شما است. بهتر است به جای اینکه به نشدن ها و نداشتن ها توجه کنید تمرکزتان را بر دارایی ها و اتفاقات مثبت بگذارید. منفی نگر نباشید!

اگر در خواب شمارا متهم به دزدیدن چیزی کردند، نشانه آن است که رفتار شمارا دیگران اشتباه برداشت می کنند. شما از این موضوع ناراحت می شوید اما بعد خواهی فهمید که این سو برداشت، چقدر به نفع شما بوده است!

اگر در خواب شما کسی را متهم به دزدی کردید، نشان می دهد که بر اثر یک قضاوت نا به جا و عجولانه با شخصی درگیر خواهی شد. بهتر است تا چیزی را با چشم خود ندیده اید و یا حرف های دو طرف را نشنیده اید دست به قضاوت نزنید. کار درستی نیست!

اگر در خواب دیدید که دزد شمایید و ماموران هم در تعقیبتان هستند، تعبیرش این است که شما درگیر روابط اجتماعی نادرستی خواهی شد. بهتر است مراقب باشید با چه کسانی هم صحبت می شوید!

اگر در خواب دیدید که شما دزدی را تعقیب می کنید و اورا دستگیر کردید، نشان می دهد که بر دشمنان خود غالب می شوید!

اگر در خواب دیدید که دزد به خانه و یا محل کار شما زده است، تعبیرش این است که گروهی و یا شخصی به شهرت و آبروی اجتماعی شما حمله می کنند؛ اما شما با شجاعت از آبرو و حیثیت خوددفاع خواهی کرد!

تعبیر خواب دزد از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

✍️از نظر امام صادق خواب دزد چندین تعبیر دارد:

اول شادی شانس و اقبال می باشد. در هر زمینه ای که اکنون به آن فکر می کنید، اخبار خوبی می شنوید.

دوم روزی و مال و اموال است. افزایش حقوق و یا امضای سندی در راه دارید.

سوم مسافر است. مسافری از راه دور و یا مهمان سر زده برایتان می آید.

چهارم جنگ و درگیری است. این روزها ارامش خودرا حفظ کنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.

پنجم غم و اندوه و زیان مالی می باشد. بهتر است برای چندروزی ریسک نکنید.

تعبیر خواب دزد از نظر دانیال نبی👳‍♂️

✍️از نظر دانیال نبی اگر در خواب خود دزد دیدید، بهتر است در کارهایی که می دانید نتیجه اش رسوایی و بی آبرویی است شرکت نکنید. همچنین با دوستان نابه کار و نا اهل معاشرت نداشته باشید. در کل ااز نظر دانیال نبی دزد در خواب به علامت هشدار است.

تعبیر خواب دزد در کتاب جامع بانک خواب

وقتی دزد وارد خانه می شود، به دنبال گران ترین اشیاء می گردد مثل پول، طلا، عتیقه و… .طلا هم در خواب یکی از تعابیرش غم و اندوه می باشد. پس با این تفاسیر ما خواب دزد را این چنین تعبیر می کنیم که هر کسی این هارا بدزدد به نحوی غم و اندوه و کسالت را از ما دور کرده است. پس به یقین دزد در خواب تعبیرش دوستی وفادار در بیداری و حقیقت است.

تعبیر خواب دزد از نظر لوک اویتنهاو

اگر در خواب از شما طلا دزدیدند، تعبیرش این است که اخبار بد و غیر منتظره ای دریافت می کنید.

اگر در خواب پولی از شما دزدیدند، تعبیرش هشدار است. باید مراقب باشید. چه در زندگی فردی و چه زندگی کاری خود مراقب افراد نادرست اطرافتان باشید!

تعبیر خواب دزد از نظر معبرین غربی📚

✍️معبران غربی خواب دزد را این گونه تفسیر می کنند که این خواب برای فرد نشان دهنده بیماری، کمبود و ناراحتی جسمی است.

اگر این دزد در خواب شما سیاه پوست بود، ممکن است دچار بیماری در ناحیه کبد شوید.

اگر این دزد در خواب شما پوست سرخی داشت، بیماری شما مربوط به خون است.

تعبیر خواب دزد با تفسیر روانشناسان📖

اگر دزدی را در خانه خود دستگیر کردید،

✍️بیان گر این است که شما بیش از اندازه به مال و ثروت فکر می کنید و همواره استرس دارید که مبادا دزد به خانه شما و یا محل کارتان بزند. این خواب ناشی از چنین استرسی است.

اگر دزدی پول های شمارا به سرقت برد،

✍️یعنی اینکه شما از عدم موفقیت خود ناراضی هستید. اگر مدام به فکر این هستید که چرا چیز های مورد علاقتان را ندارید و یا ارزوهایتان میسر نمی شود و حسرت می خورید، چنین خوابی نیز می تواند ناشی از این باشد که شما در دنیای واقعی ترس از دست دادن اموال و یا عزیزان و خانوادتان باشید. باید بدانید ترس ها اگر کنترل نشوند به سر آدم می آیند!

اگر در خواب خود از دست دزد فرار می کردید،

✍️نشان می دهد که شما در دنیای واقعی و زندگی حقیقی خود از دشمنان و خود فرار می کنید. اگر موفق شدید که فرار کنید می توانید اوضاعتان را کنترل کنید؛ اما اگر قادر به فرار نبودید و در دام افتادید بهتر است که خود را قوی کنید و در روابط محتاط باشید!

اگر در خواب شما دزد را تعقیب کردید،

✍️تفسیرش دریافت خبرهای ناخوشایند است.

اگر در خواب شما دزدی را همراهی کردید و با او قدم زدید،

✍️تعبیرش پولدارشدن است. شما زمانی که دزد را همراهی می کنید یعنی با او شریک هستید و واضح است که هدف دزد هم رسیدن به پول است. پس تعبیرش برای شما ثروت است.

اگر در خواب دزد از دست شما فرار کرد،

✍️تفسیرش این است که شما در زندگی حقیقی با رویداد ها و پیامدهایی رو به رو می شوید که نمی دانید چکار کنید و شما را به ناامیدی و درماندگی می کشاند. بهتر است خود را نبازید و اگر دچار سردرگمی شدید با کسی که آگاه است مانند یک مشاور صحبت کنید تا راهنماییتان کند.

اگر در خواب از مالی مخفی شده محافظت می کردید،

✍️این خواب تعبیرش این است که شما می خواهید شریک عاطفی مخفی داشته باشید. اگر هم در رابطه ای هستید یا متأهلید، این خواب می تواند ناشی از حس مالکیت شدید و وابستگی نا درست باشد.

اگر در خواب دزد به شما حمله کرد،

✍️این خواب از بروز حادثه و یا سانحه ی احتمالی به شما خبر می دهد. اگر حواستان را خوب جمع کنید می توانید از پس این مشکلات بر بیایید!اگر در خواب دزدی را کتک زدید، این خواب به لحاظ روان شناختی بیان گر اعتماد به نفس و کوشش و تلاش شماست. شما به پیشرف های بزرگی دست پیدا می کنید اما فراموش نکنید که نباید از موانع ترسید و ادامه بدهید. همچنین این خواب اشاره به دوست با وفا دراد که شما بسیار به او احترام می گذارید!


اگر در خواب شخصی که به عنوان دزد دیدید آشنا بود،

✍️این خواب به شما می گوید که به این فرد اعتماد تام ندراید حتی اگر در بیداری خودتان متوجه نباشید!


همچنین بخوانید: 🌊 تعبیر خواب دریا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

اگر در خواب دزد شخص شما بودید،

✍️تفسیرش این است که شما در در این دوره از زندگی عشق کامل و بی نقص، موفقیت های پیاپی، و ثروت بیتشری را تجربه می کنید. این خواب به شما نوید سعادت و خوشبختی می دهد. اگر اکنون به لحاظ روحی رو به راه نیستید نگران نباشید روزهای خوشی در راه است!


اگر در خواب دیدید که دزدی به خانه شما آمد ولی چیزی را نبرد،

✍️این خواب به شما خبر می دهد که خطری که پیش رویتان است را مدیریت می کنید و جلوی زیان را می گیرید. در واقع بیش از این که آسیب دیده باشید، ترسیده اید. این خواب نیز می تواند ناشی از ترس برملاشدن از سری و رازی باشد!


اگر در خواب حس کردید که دزدی اطراف شما و یا اطراف خانه تان را کشیک می دهد،

✍️بیان گر حس کنجکاوی و اشتیاق در شماست. اگر دزد شمارا پیدا نکرد و رفت، با کسی رابطه جنسی مخفیانه داشته اید؛ ولی اگر شمارا پیدا کرد و حمله ور شد، نشان دهنده اشتیاق سوزان اخیر شماست!


اگر در خواب همسر شما و یا کسی که دوستش دارید را پیش چشم شما دزدیدند،

✍️تفسیرش این است که شما در دنیای واقعی استرس از دست دادن و خیانت دیدن دارید. بهتر است به جای چسبندگی رها کنید!


اگر در خواب دیدید که ساعت مچی شما را دزدیدند،

✍️تفسیرش این است که شما این روزها استرس کم آوردن وقت دارید! اگر در حال انجام پروژه ای هستید و یا فشار کاری زیادی بر دوش شماست، این خواب نیز ناشی از این است. اگر خود شخص شما ساعت مچی از کسی دزدیدید، تفسیر خوبی ندارد. نشان می دهد که برخی سعی دارند آّبروی شمارا لکه دار کنند. بهتر است از آدم های دورو فاصله بگیرید!


اگر در خواب دیدید که فرزندتان از شما دزدی کرد،

✍️این خواب ناشی از نگرانی های شما در بیداری است. معمولا زمانی که بیش از حد نگران فرزندان خود و آینده ی آنها هستید این خواب را می بینید. به خداوند توکل کنید اوست که یاری می کند! در تفسیر دیگر می تواند بیان گر این باشد که کسی از خانواده و یا فرزندانتان به شما احتیاج دارند.

اگر در خواب دیدید که پدر و مادرتان از شما دزدی می کنند،

✍️تفسیرش اختلافات خانوادگی است. برخی مواقع ما نسبت به والدین خود احساس خوبی نداریم و این شرایط باعث اضطراب ما می شود. اگر در خواب پدر خود را دزد دیدید، ممکن است احساس شمارا نادیده گرفته باشند. اگر مادر خود را دزد دیدید، تعبیرش این است که شما در حال تجربه کسب کردن و بازتاب کارمای گذشته هستید!

اگر در خواب از شما دزدی شد،

✍️نشان می دهد که شما دچار بحران هویتی شده اید. اگر اکنون از فقدان هویتی در درون خود رنج می برید و نمی توانید هدف گذاری کنید، این خواب به شما می گوید بهتر است بیدار شوید و برای نجات خود قدم بردارید. همچنین می توانیم این خواب را این گونه تفسیر کنیم که شما حس می کنید بی عدالتی شده در حقتان و یا نمی توانید حق خود را بگیرید. نا امید شده اید و احساس می کنید هیچ پشت و پناهی ندارید. بلند شوید و به خدا توکل کنید تا نجات پیدا کنید!

آیا برای شما هم پیش آمده که با خودتان فکر کنید تعبیر خواب دزدی کردن یا حتی دیدن دزد در خواب چیست؟ دزدی کردن به شکل‌های گوناگونی در خواب ما ظاهر می‌شود. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا ۳۸ تعبیر خواب دزدی کردن را بدانید.


۱. تعبیر خواب دزدی و دزد به طور کلی

خوابی که در آن فردی را می‌بینید که چیزی را از شما می‌دزدد با هویت خود شما در ارتباط است. تعبیر این خواب شاید این است که شما احساس می‌کنید چیز ارزشمند و مهمی را از دست می‌دهید. این چیز می‌تواند کسب و کار یا یک رابطه باشد. بعلاوه باید به چیزی که در خواب از شما دزدیده شده است نیز توجه کنید. برای مثال، اگر در خواب ببینید که تشک شما را دزدیده اند، تعبیر آن است که کسی راحتی و آسایش را از شما گرفته است. شاید پروژه‌ای کاری یا موضوعی دیگر وقت شما را محدود کرده است. پس دقت کنید که در خواب چه چیزی از شما ربوده شده است.


اگر در خواب ببینید که پولی از شما دزدیده شده است، تعبیر آن است که شما ضامن کسی می‌شوید. اگر در خواب ببینید که خودتان دزدی می‌کنید، تعبیر آن است که به آنچه در زندگی می‌خواهید دست نمی‌یابید. اگر خود را در حال دزدی ببینید، تعبیر آن است که شما احساس محروم ماندن و بیچارگی می‌کنید. بعلاوه، با توجه به مکانی که عمل دزدی در آنجا صورت می‌گیرد، این خواب نشان دهنده نیازمند بودن شما است. از طرف دیگر این خواب می‌تواند به رویاهای تحقق نیافته شما هم اشاره کند. اگر در خواب خودتان را ببینید که چیزهای مختلفی می‌دزدید، تعبیر آن موفقیت و امنیت در کاری است.


۲. تعبیر خواب دزدی کردن از خواب بیننده

اگر در خواب کسی را ببینید که چیزی از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که شما دچار بحران هویتی می‌شوید یا از فقدان هویت در زندگی رنج می‌برید. این خواب می‌تواند با ناتوانی در هدف‌گذاری هم در ارتباط باشد که البته این تعبیری نسبتا قدیمی از چنین خوابی است.


تعبیر دیگر این خواب آن است که شما با مشکلاتی روبه‌رو خواهید شد. از طرف دیگر اگر در خواب ببینید که کسی پولی را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که موفقیت از شما ربوده شده است یا کسی به واسطه یکی از دستاوردهای شما در زندگی به اعتباری رسیده است. این خواب همچنین می‌تواند به این مفهوم باشد که شما بی‌عدالتی هایی را در زندگی خود تجربه می‌کنید که در جریان این بی‌عدالتی کسی چیزی که برای شما در نظر گرفته شده بوده است را می‌گیرد و به این ترتیب شما احساس ناامیدی و خیانت را تجربه می‌کنید. این خواب می‌تواند نمادی از دل شکستگی و اندوهی باشد که در زندگی واقعی خود تجربه کرده اید، این تجربه هنوز در ذهن شما تازه مانده و درد و رنج بسیاری را برای شما به همراه دارد.


۳. تعبیر خواب دزدی کردن پدر و مادر

اگر در خواب ببینید که پدر و مادرتان از شما دزدی می‌کنند، تعبیر آن است که شما در خانواده یا در ارتباط با والدین خود منتظر هستید که مشکلات یا مسائلی رخ بدهد. برخی اوقات ما احساس خوشایندی نسبت به پدر و مادر خود نداریم و این وضعیت استرس و فشار بسیار زیادی را برای ما به همراه دارد. معمولا وقتی احساس می‌کنیم که کنار گذاشته شده‌ایم چنین خوابی را می‌بینیم. اگر در خواب ببینید که پدرتان از شما دزدی می‌کند، تعبیر آن است که احساس می‌کنید دیگران احساسات شما را نادیده می‌گیرند.


اگر در خواب ببینید که مادرتان از شما دزدی می‌کند، تعبیر آن است که درحال تجربه بازتاب و کارمای کارهای گذشته تان هستید. آیا اخیرا با والدین خود درگیری داشته اید؟ اگر چنین است پس این خواب می‌تواند عملکرد ذهن ناخودآگاه شما باشد. ذهن ناخوآگاه در خواب دوباره به شما می‌گوید که احساس می‌کنید احساسات شما دزدیده شده‌اند.


۴. تعبیر خواب دزدی کردن از پدر و مادر

اگر شما فردی باشید که در گذشته چیزی را از پدر و مادر خود دزدیده باشید، ذهن ناخودآگاه شما این رویداد را به سطح آورده و در خواب شما ظاهر می‌کند. در علم تعبیر خواب، دیدن دزدی کردن از پدر و مادر در خواب تعبیر آن است که شما از بکار بردن سخنانی تند و ناخوشایند که بعدها برایتان پشیمانی به بار می‌آورد خودداری می‌کنید. بعلاوه این خواب می‌تواند به این معنا باشد که رفتار یا نگرش یک نفر باعث می‌شود که شما در زندگی با مشکلاتی روبه‌رو شوید. توصیه می‌شود که به رفتار و گفتار خانواده خود توجه کنید. شاید پدر و مادرتان مشکلاتی دارند و به کمک نیاز دارند اما شاید می‌ترسند به شما نزدیک شوند و مشکلات خود را با شما در میان بگذارند.


۵. تعبیر خواب دزدی کردن همسرتان از شما

اگر در خواب ببیند که همسر یا شریک عاطفی تان از شما دزدی می‌کند، تعبیر آن است که شما مشکلات کوچکی با او پیدا خواهید کرد. ممکن است عمل دزدی کردن در خواب با چگونگی احساس شما در زندگی در ارتباط باشد. یا شاید در زندگی واقعی نگران رفتار همسر یا شریک عاطفی تان هستید. شاید او کاری غیرمحترمانه انجام داده است و این رفتار یا کارش احساس خیانت را در شما به وجود آورده است. بعد از این خواب بهتر است با همسر خود صحبت کنید و در مورد احساساتتان به او توضیح بدهید.


در نتیجه گفت‌وگو می‌توانید بفهمید که او چرا چنین رفتاری دارد و به این ترتیب جایی برای احساس ناخوشایند باقی نمی‌ماند. این خواب برای شما استرس و نگرانی زیادی به همراه خواهد داشت و به این مفهوم است که در زندگی واقعی مسائلی بین شما و همسرتان وجود دارد که باید به آنها رسیدگی و شفاف‌سازی کنید.


۶. تعبیر خواب دزدی کردن فرزندتان از شما

اگر در خواب ببینید که فرزندتان از شما دزدی می‌کند، این خواب نمادی از نگرانی‌های شما است. معمولا وقتی نگران فرزندانمان هستیم یا وقتی آرزو داریم که زندگی خوبی را برای آنها فراهم کنیم، خواب فرزندانمان را می‌بینیم. شاید آنها کار خاصی انجام داده‌اند یا بخشی از زندگی آنها در بیداری است که شما را نگران می‌کند.


همچنین این خواب می‌تواند به این مفهوم باشد که فرزند شما یا یکی از نزدیکان شما با مشکلی روبه‌رو می‌شود که به کمک شما نیاز خواهد داشت.


۷. تعبیر خواب پول دزدیدن از شما

اگر در خواب ببینید که کسی پولی را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که فردی در زندگی شما وجود دارد که قدرت را از شما می‌رباید یا از شما سواستفاده می‌کند. اگر خودتان را در حالی ببینید که پول خرج می‌کنید، تعبیر آن است که شما در زندگی واقعی بیش از اندازه پول خرج می‌کنید. به هزینه‌ها و مخارج اضافی و افراطی خود آگاه باشید.


شاید خریدن آن پیراهن یا ماشین مستلزم پرداخت پول گزافی است. بعد از دیدن چنین خوابی بهتر است مراقب سرمایه گذاری‌ها و مخارج خودتان باشید زیرا این خواب نشان می‌دهد که عادت‌های خرج کردن شما مشکلاتی در آینده، حال و گذشته برایتان به وجود آورده و خواهد آورد. باید تا حد امکان به پیامی که از این خواب به شما می‌رسد دقت کنید.


از طرف دیگر اگر خودتان همان فردی هستید که در خواب دزدی کرده است، پس این خواب به شما هشدار می‌دهد که خطری در کمین شما است. بعد از دیدن این خواب باید مراقب رفتار خودتان باشید و به آن آگاه باشید.


تعبیر خواب دزدی کردن


۸. تعبیر خواب دزدی کردن خوار و بار از شما

این از آن دسته خواب‌های عجیب و غریب است. اگر در خواب ببینید که کسی خوار و باری را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که دوره‌ای پربار و مثبت پیش روی دارید. در اغلب موارد، این خواب با تعاملات کاری بسیار مهم و ارتباطات کاری جدید که سازنده و نتیجه بخش هستند در ارتباط است. از طرف دیگر، این خواب نشان می‌دهد که رابطه شما وارد مرحله جدیدی خواهد شد. این خواب نشان می‌دهد که شما ماجراهای گوناگونی را تجربه می‌کنید و به این ترتیب تعبیری مثبت دارد.


۹. تعبیر خواب کسی که موقعیت شغلی شما را می‌دزدد

اگر در خواب ببینید که یکی از همکاران یا فرد دیگری جایگاه شغلی تان را از شما می‌دزدد، این خواب به شما هشدار می‌دهد که باید مراقب رفتار و گفتار خود باشید. اگر فرد دیگری شما را برای این شغل معرفی کرده باشد، کاملا طبیعی است که در خواب خود ببینید کسی شغل شما را می‌گیرد یا ترفیع رتبه تان را از شما می‌دزدد. بگذارید ساده تر بگوییم. این خواب به شما هشدار می‌دهد که مراقب اطرافیان خود باشید. شاید کسی بخواهد آوازه شما را خراب کند. شاید کاری را در گذشته انجام داده‌اید که مایه خوشحالی دیگران نیست.


بعلاوه، این خواب نشان می‌دهد که افرادی حسود در محل کارتان وجود دارند که از پیشرفت و محبوبیت شما نزد دیگران خوشحال نمی‌شوند. بعد از دیدن این خواب بهتر است بیشتر مراقب باشید و ببینید که چه اطلاعاتی را با همکاران خود در میان می‌گذارید؟ شاید آنها از این اطلاعات سوءاستفاده کنند تا زندگی شغلی شما را برایتان سخت و طاقت فرسا سازند. اگر به کسی مشکوک هستید، از تعامل با او جداً خودداری کنید.


۱۰. تعبیر خواب دزدیدن ساعت مچی از شما

اگر در خواب ببینید که کسی ساعت مچی تان را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که وقت تلف کردن برای شما استرس و نگرانی به همراه دارد. درواقع شما فکر می‌کنید که زمان از کنار شما می‌گذرد و شما وقت کافی ندارید تا سرمایه گذاری‌ها و تمام کارهایی که همیشه آرزو داشتید را انجام دهید. به این ترتیب احساسی از اضطراب، نارضایتی، ناراحتی و افسردگی شما را فرا می‌گیرد.


همچنین این خواب می‌تواند به این مفهوم باشد که شما در حال انجام پروژه‌ای هستید که استرس و فشار زیادی را بر شما وارد می‌کند. شما در بازه زمانی بسیار سختی قرار دارید و احساس می‌کنید وقت کافی ندارید تا روی خودتان تمرکز کنید. ساعت نماد گذرا بودن زمان است. اگر ساعت یکی از زیورآلات مورد علاقه شما است و در خواب ببینید که دزدیده شده است، این خواب نمادی از شروعی تازه و دوره‌ای جدید است.


اگر شما خودتان کسی هستید که ساعتی را از کسی می‌دزدید، این خواب تعبیری منفی دارد و نشان می‌دهد که برخی افراد سعی می‌کنند شما را پایین بکشند و به این ترتیب اعتبار و آوازه شما در معرض خطر قرار گرفته است. این خواب به شما هشدار می‌دهد که از معاشرت با افراد سمی خودداری کنید.


۱۱. تعبیر خواب دزدیدن طلا از شما

دیدن طلا در خواب معمولا به این مفهوم است که پول و ثروت سر راهتان قرار می‌گیرد. اگر در خواب ببینید که بسیار ثروتمند هستید و ورق هایی از طلا دارید، تعبیر آن است که باید برای بهتر شدن زندگی تان تغییری ایجاد کنید. اگر در خواب ببینید که طلا از بانک ربوده می‌شود، به زودی احترام و محبوبیت خود را به دلیل کاری که درگیر آن خواهید شد از دست می‌دهید. این خواب به شما هشدار می‌دهد که خودتان را در زندگی بهتر مدیریت کنید. شما باید محتاط تر باشید و از وارد شدن در کارهایی که برایتان پشیمانی به بار می‌آورند خودداری کنید.


۱۲. تعبیر خواب دزدیدن همسرتان از شما

معمولا وقتی شما نگران رابطه خود با همسر یا شریک عاطفی تان هستید این خواب را می‌بینید. اما اگر در خواب ببینید که همسر شما با زن یا مرد دیگری می‌رود، تعبیر آن چیست؟ اگر در خواب ببینید که کسی همسرتان را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که ترس از دست دادن همسر در ذهن ناخودآگاه شما وجود دارد و این اضطراب را در خواب به شما نشان می‌دهد. شاید در رابطه فعلی خود مواردی را دیده‌اید که از اعتماد شما سو استفاده شده و عواطف شما در جهتی نادرست مورد استفاده قرار گرفته‌اند. شاید احساسات خود را صادقانه با همسرتان در میان گذاشته‌اید و نمی‌دانید که او چه واکنشی نشان خواهد داد.


بعد از دیدن این خواب بهتر است نگران کارهایی که انجام می‌دهید نباشید. راحت باشید و از رابطه تان لذت ببرید. با خودتان و دیگران صادق باشید.


۱۳. تعبیر خواب دزدیدن کتاب از شما

کتاب بطور کلی به دانش و شناخت و البته دانش درونی شما اشاره می‌کند. بنابراین اگر در خواب ببینید که کسی کتابی را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که خبرهایی در مورد یکی از آشنایان به شما می‌رسد یا کسی به مشورت و راهنمایی شما نیازمند است. این خبرها جذاب هستند و به شما بستگی دارد که می‌خواهید با آنها چه کار کنید؛ مراقب باشید چون ممکن است این اخبار شایعه باشند.


اگر شما فردی هستید که کتابی را از کسی می‌دزدید، تعبیر آن است که قرار است به کشف مهمی دست یابید. اما فرآیندی که به این کشف منجر می‌شود ایده خود شما نیست یا بطور مطلق اخلاقی نخواهد بود. شاید قرار است از ایده‌های فرد دیگری استفاده کنید و آنها را در برابر افرادی که شما را می‌شناسند به عنوان ایده‌های خودتان معرفی کنید.


۱۴. تعبیر خواب دزدیدن شغل شما

دیدن شغل در خواب دارای وجهی دوگانه است. اگر در خواب ببینید که فردی شغل شما را می‌دزدد، تعبیر آن است که در محیط کار خود خطر و تهدید را احساس می‌کنید. برای اینکه درک بهتری از این مسئله به‌دست آورید، همین حالا نگاهی به خودتان بیندازید و ببینید همین حالا چه احساسی در مورد شغلتان دارید؟


نخستین سوال این است که آیا در خوابی که دیده بودید خوشحال بودید؟ بعضی اوقات در خواب احساساتی مثل فشار و گیرافتادن در کاری را تجربه می‌کنیم. اگر در زندگی واقعی خودتان در محیط کار احساس راحتی و آرامش دارید، این خواب می‌تواند به این مفهوم باشد که شما از کار و حرفه خود راضی هستید اما تغییرات جدید می‌توانند در انتظارتان باشند. اگر در خواب ببینید که فرد دیگری در حال انجام دادن وظایف شغلی شما است، تعبیر آن است که دیگران در زمان مناسب از حضور و تلاش شما قدردانی خواهند کرد.


دیدن یک شغل یا موقعیت شغلی خاص در خواب نمادی از طبیعت سخت کوش و انگیزه‌های بالای درون شما است. شما همیشه احساس می‌کنید که باید کارهای بیشتر و بیشتری را انجام بدهید. شما دوست دارید که در هر چیزی مهارت کافی به‌دست آورید تا بتوانید بدون کمک دیگران روی پای خودتان بایستید. شاید شما همان گرگ تنهایی هستید که همه او را تحسین می‌کنند.


۱۵. تعبیر معنوی خواب غذا دزدیدن

غذا دزدیدن در خواب با یکی از نیازهای عمیق عاطفی شما در ارتباط است: توانایی برای دوباره تجربه کردن احساس زنده بودن. اگر در خواب ببینید که کسی غذای شما را می‌برد، تعبیر آن است که شما از احساس خلأ درونی خود می‌ترسید. برای اینکه خودتان را دوباره زنده کنید، باید کاری را از اول شروع کنید. این خواب نمادی از شروعی مجدد است با این تفاوت که این بار شما به دیگران کمتر و به خودتان بیشتر اعتماد می‌کنید. اگر در خواب خودتان را در حال دزدیدن غذا ببینید، تعبیر آن است که پیچیدگی‌های زندگی شما را گرفتار و آشفته کرده است.


باید اهدافی جدید و هدفمند برای خودتان مشخص کنید. این خواب همچنین نمادی از غرور و حرفه‌ای است که در دوره بعدی زندگی تان آغاز می‌شود. اگر در خواب کسی را ببینید که غذای دیگری را می‌دزدد، تعبیر آن است که باید از نتیجه کار خود لذت ببرید.


۱۶. تعبیر معنوی خواب دزدیدن کتاب

کتاب نمادی از آگاهی معنوی، خرد و کسب دانش است. اگر در خواب کتابی آشنا را ببینید، از نظر معنوی این خواب با درس هایی که آن کتاب به شما آموزش داده در ارتباط است. اگر در خواب ببینید که کتابی را دزدیده و آن را می‌خوانید، نماد آن است که باید به اشتباهات گذشته خود توجه بیشتری نشان بدهید.


اگر در خواب ببینید که کتابی می‌خوانید اما از محتوای آن اطمینان ندارید، تعبیر آن است که مشکلات را به آسانی حل می‌کنید. آوردن یک کتاب در خواب به معنی موفقیت‌های آینده و نوشتن کتاب نمادی از تغییر شغل به دلیل نارضایتی از شغل فعلی و میزان پیشرفتی است که در آن داشته اید.


۱۷.تعبیر خواب بلند کردن جنس از مغازه

خواب بلند کردن جنس از مغازه با نگرش شما در مورد امنیت و حریم شخصی در ارتباط است. اگر در خواب ببینید که خودتان جنسی را از مغازه‌ای می‌دزدید، تعبیر آن است که آرزوهای بزرگی دارید اما آرزو دارید که در زندگی تان حریم خصوصی هم داشته باشید. سارقان حرفه‌ای معمولا افرادی بسیار ماهر هستند و اگر در خواب فرد دیگری را در حال بلند کردن جنسی از مغازه‌ای ببینید، تعبیر آن است که شما قادر خواهید بود دیگران را در زندگی خود کنترل کنید.


اگر در خواب ببینید که چیزی را از فروشگاهی می‌دزدید، تعبیر آن است که شما سعی می‌کنید در زندگی واقعی خود چیزی را بدزدید تا به این ترتیب حریم شخصی خود را حفظ کنید. بسیاری از افرادی که از فروشگاه‌ها دزدی می‌کنند معتقد هستند این جرمی است که هیچ قربانی در آن وجود ندارد و تنها خسارتی که وارد شده از دست دادن جنسی به قیمت بالا یا پایین است. بطور کلی باید بدانید که بلند کردن جنس از مغازه یا فروشگاه در خواب با حریم شخصی و احساس قربانی بودن در زندگی در ارتباط است.


۱۸. خواب ببینید دزد به شما می‌زند

این خواب که دزد به شما زده باشد نشانگر آن است که کسی مانع خواهد شد شما کارتان را به خوبی به پایان ببرید و باعث زیان‌تان خواهد شد.


۱۹. خواب ببینید دزد به خانه زده است

اینکه خواب ببینید دزد به خانه زده است نماد و نشانه‌ی احساسی است که دارید و گمان می‌کنید در خانه کسی به شما توجه نمی‌کند. اگر مجرد هستید، این خواب نشانگر احساس شما است مبنی بر این که والدین‌تان مثل سابق شما را دوست ندارند.


۲۰. خواب ببینید یک دزد کشیک می‌کشد و اطراف منزل‌تان را نگاه می‌کند

این خواب یعنی شما به لحاظ جنسی کنجکاو و مشتاق هستید. اگر دزد شما را پیدا نکرد و رفت، یعنی با کسی رابطه‌ی جنسی مخفیانه‌ای داشته‌اید. اگر دزد شما را پیدا و حمله کند، نشان دهنده‌ی آن است که اخیرا اشتیاق سوزانی در خود داشته‌اید.


۲۱. اگر خواب ببینید دزدی به خانه‌تان زده اما چیزی ندزدیده

این خواب حکایت از آن دارد که جلوی خطری را خواهید گرفت و بیش از آنچه که واقعا آسیب دیده باشید، ترس خواهید داشت. همچنین این خواب نشانه‌ی رابطه‌ای سری و ترس از دست دادن چیزی پس از برملا شدن این رابطه است.


۲۲. خواب ببینید دزد با دیلم یا اهرم در خانه‌تان را باز کرده است

این خواب نشانگر نگرانی شما درباره‌ی چیزهایی است که باید با آن‌ها مواجه شوید.


۲۳. خواب ببینید خودتان دزد می‌شوید

اگر در خوابی که می‌بینید آن شخص دزد خودتان هستید یعنی قرار است عشقی بی نقص، موقعیت معتبر و ثروت بیشتر را تجربه کنید. این خواب بر بخت و اقبال خواب و دستاوردهای غیر منتظره نیز اشاره دارد.


۲۴. خواب ببینید پلیس دزدی را تعقیب می‌کند

این خواب به دچار دردسر شدن شغل و رابطه‌ی اجتماعی‌تان اشاره دارد.


۲۵. کسی که می‌شناسیدش دزد باشد

این خواب به صورت ناخودآگاه اشاره به آن دارد که شما به آن شخص اعتماد ندارید هرچند ممکن است در عالم بیداری خودتان متوجه آن نباشید.


۲۶. خواب کتک زدن یک دزد

این خواب به لحاظ روان‌شناختی نمایانگر اعتماد به نفس و کوشش و تقلای شما است. در واقعیت، می توانید به طور موثری پیشرفت کنونی را کنترل کنید و هرگز از هیچ دشواری و مقاومتی هراس نداشته باشید. می‌توانید با تلاش‌ بی‌وقفه به دستاوردهای بزرگی برسید. این خواب می‌تواند به یک دوست جدید و وفادار نیز اشاره داشته باشد.


۲۷. خواب گرفتن یک دزد

اگر در خواب دزد را بگیرید، نشانه‌ی آن است که توانایی کنترل اوضاع در شما خوب است. این خواب خوبی است که نشان می‌دهد می‌توانید با آدم‌ها یا رویدادهایی که به نفع خودتان از آن‌ها سوء استفاده کرده‌اید بر بیایید، و از اموال و شهرت خود در برابر آسیب‌ها به شکلی کاملا معاصر محافظت کنید.


۲۸. خواب گرفتن ۲ دزد

این خواب از شانس ضعیف کمک گرفتن و دستیابی به چیزی که درخواست کرده‌اید حکایت دارد. شاید لازم باشد خودتان آستین بالا بزنید و دست به کار شوید.


۲۹. خواب قدم زدن با یک دزد

این خواب نشانه‌ی پولدار شدن‌تان است.


۳۰. خواب حمله کردن یک دزد به شما

این خواب از بروز سانحه‌ای احتمالی حکایت دارد.


۳۱. خواب ببینید یک دزد سعی می‌کند شما را بکشد

این خواب نماد شکاف روانشناختی شما و کمبود اعتماد به نفس‌تان است. شما چیزهای بهتری می‌خواهید اما به اندازه‌ی کافی اعتماد به نفس ندارید و می‌ترسید. در این زمان، لازم است چک کنید ببینید هدف‌تان واقع بینانه اس یا نه و اهداف معقولی برای حرکت گام به گام به سمت موفقیت تایین کنید.


معنای روانشناختی خواب‌های مربوط به دزد و دزدی کردن

۳۲. هدر دادن وقت و انرژی و ارزش‌ّها

اگر در خواب دزدی ظاهر شود، این خواب نمایانگر بخشی از شخصیت بیننده‌ی خواب است که در پیگیری چیزهای بی ارزش و جزئی وقت و انرژی خود را هدر می‌دهد.


۳۳. امور مخفی و اموال محافظت شده

اگر زنی این خواب را ببیند، نشان دهنده‌ی آن است که آرزو دارد برای خودش شریک عشقی بدزدد و با او رابطه‌ی مخفی داشته باشد. به طور خلاصه دزد نشان دهنده‌ی آن است که تملک و مالکیت شما را می‌توان نجات داد یا می‌توان وضعیت ذهنی دچار تنش‌تان را کاهش داد. باید به اینکه دزد در چه مکانی در خواب‌تان ظاهر شده است نیز توجه کنید.


۳۴. معانی و تعابیر معنوی دزد و دزدی در خواب

در سطح معنوی خواب دزد دیدن بخشی از خویشتن است که برای اعتماد به نفس اهمیت و احترامی قائل نیست.


معانی رایج و قدیمی

۳۵. اگر دزد موفق شود از دست‌تان فرار کند

اگر خواب ببینید دزد از دست‌تان قسر در می‌رود تعبیرش آن است که در نتیجه‌ی پیامد کاری یا رویدادی با نا امیدی و درماندگی مواجه خواهید شد.


۳۶. خواب ببینید خودتان دزد هستید و پلیس شما را تعقیب می‌کند

این خواب به آن اشاره دارد که شغل و ارتباط اجتماعی شما به دردسر خواهد افتاد.


۳۷. تعبیر خواب راه رفتن با یک دزد

این خواب از پولدار شدن شما حکایت دارد.


۳۸. تعبیر اینکه خواب ببینید دزدی شما را تعقیب می‌کند

دیدن چنین خوابی خبر از آن می‌دهد که قرار است اتفاق بدی بیفتد.