دکتر افشین رشید , معاون گُسترش فناوری دِپارتمان برق (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) شد.

دکتر افشین رشید , معاون گُسترش فناوری دِپارتمان برق (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) شد.
آقای دکتر افشین رشید (اُستادیار گروه مهندسی برق_ افزاره های نانو و میکرو الکترونیک) از طرف ریاست دانشکده برق ، مکانیک و کامپیوتر به عنوان سمتِ معاون گُسترش فناوری.....