با ما به به روز باشید . اگر می خواهید منابع خود را جا به ما کنید اگر منابع سنگین جهت حل به جایی دارید اما به لاین و سندر احتیاج دارید با ما تماس بگیرید . انواع لاین های شناور و متصل به حساب با پورت های22 و 56 و 443