چگونه مانند سرنا امینی شویم؟؟

برای اینکار نیاز به چند چیز داریم1_نیاز به یک فیلمبردار خوب۲نیاز به پرده سبز۳نیاز به یا محیط خوب