مزایای استفاده ضد کف در صنایع

ضد کف یا آنتی فوم چیست؟مواد شیمیایی که بی ثباتی روی کف ایجاد می کنند و باعث شکستن کف های ایجاد شده شوند، ضد کف، کف زدا، دفومر یا آنتی فوم می گویند. این مواد برای.....