اسید سولفونیک و کاربرد های آن

اسید سولفونیک و کاربرد های آن
سولفونیک اسید چیست؟ اسید سولفونیک عضوی از کلاس ترکیبات ارگانوسولفور است. اسید سولفونیک به صورت سولفوریک دیده می شود اسید دارای یک گروه هیدروکسیل است که با یک.....