لاین شناور بانکی متصل به حساب

سلام برای جابه جایی منابع لاین شناور متصل به حساب میخوام