چگونه مانند سرنا امینی شویم؟؟

برای اینکار نیاز به چند چیز داریم

1_نیاز به یک فیلمبردار خوب

۲نیاز به پرده سبز

۳نیاز به یا محیط خوب